خامنه ای:در دلم به طراحی دشمن آفرین گفتم.سلام فرمانده عامل ماندگاری است.با فحش میخواهند دلسرد شویم

علی خامنه ای در تازه ترین اظهار نظر درباره خیزش انقلابی در ایران بار دیگر به تکرار فرضیه های خود درباره طراحی دشمنان پرداخت و این خیزش را به دشمن نسبت داد و آن را طراحی دقیق دانست و گفت:دشمن این بار از همه توان خود بهره گرفت و طرح دقیقی را به اجرا گذارد که من در دلم به این طراحی دقیق آفرین گفتم.

خامنه ای در جای دیگری از سخنانش گفت که ما در یک مسیر تاریخی قرار داریم و به تعبیری در دل این تحول تاریخی قرار داریم.

شاید به نوعی بتوان این استدلال خامنه ای را درست دانست و آن هم از آن جنبه که ایران و ملت آن در یک روند انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلامی قرار دارند که خامنه ای و همه همراهانش را از میدان به در خواهند کرد و بی تردید ایران روزها و دوران تاریخی و به طور کل متفاوتی را تجربه خواهند کرد.

خامنه ای باز هم به سرود سلام فرمانده اشاره کرد و به تمجید از این سرود پرداخت و آن را عامل اقتدار رژیم دانست که در کشورهای خارجی این سرود را بازخوانی می کنند و این در حالی است که کوتاه زمانی پس از انتشار این سرود در میان مردم ایران به سخره و لطیفه بدل گردید.

خامنه ای به ناسزای شعارگونه مردم اشار کرد که طی ماه های گذشته و در جریان خیزش انقلابی در ایران سرداده شده و همچنان نیز ادامه دارد و آن را عاملی دانست که دشمنان به وسیله آن قصد دلسرد کردن مقام های رژیم را دارند.

خامنه ای در حالی خیزش انقلابی در ایران را تمام شده میداند که جامعه شناسان در داخل ایران این ارزیابی را ارائه میدهند که ایران در آستانه یک تحول بزرگ و تاریخی در زمینه های سیاسی و اجتماعی قرار دارد.