خاورمیانه از گذشته تا امروز و آینده،چه روزهایی در پیش است؟تحلیل آقای منشه امیر