ارزیابی آقای منشه امیر، در گفتگو با شبکه تلویزیونی «محبت» در لوس آنجلس