دادگاه عدالت اسرائیل به دولت اجازه داد آبادی اعراب بیابانگرد را برچیند و آن ها به مکان دیگر منتقل شوند

کوتاه مدتی پیش از آن که اسرائیل دستور یک دادگاه کشوری زا در مورد تخلیه یک آبادی موقت بادیه نشینان عرب اجرا کند، حکومت خودگردان فلسطینی به دیوان بین المللی لاهه روی آورده و این اقدام را یک جنایت جنگی نامیده و خواستار شده از اجرای این حکم جلوگیری کند.

سخن از یک گروه اعراب بدوی است که چند سال پیش در نزدیکی یک آبادی اسرائیلی نشین در فاصله کمی از اورشلیم چادر زده و آن جا را به اقامتگاه خود مبدل ساخته اند و حاضر به تخلیه آن نیستند.

با آن که اعراب بیابانگرد خود را فلسطینی نمی دانند، ولی حکومت خودگردان فلسطینی به دفاع از اقدام آنان پرداخته و خواهان جلوگیری از اجرای حکم تخلیه می باشد.

بدوی ها این آبادی موقت خود را که شامل ده ها چادر و خانه های حلبی می باشد “خان الاحمر” نام نهاده اند و اکنون چند سال است که دولت اسرائیل برای تخلیه آنان تلاش می کند، ولی این بیابانگردان، با کمک وکلای برجسته دادگستری اسرائیل، تا کنون با مراجعه به دیوان عالی عدالت اسرائیل توانسته بودند جلوی اجرای تصمیم دولت را بگیرند.

مقامات اسرائیلی می گویند که بدوی ها بدون مجوز در این نقطه مستقر شده اند و در واقع بر زمین هایی مسلط گردیده اند که در نزدیک شهرک اسرائیلی نشین “مَعَله اَدومیم” قرار دارد و موجب مزاحمت و اختلال است.

با آن که اعراب بیابانگرد فلسطینی محسوب نمی شوند و ظاهرا به طور مداوم در حال کوچ کردن هستند، حکومت خودگردان فلسطینی این اقدام اسرائیل را مخالف با قوانین بین المللی و نوعی جنایت جنگی دانسته است.

این ادعا در حالی مطرح می شود که رژیم بشار اسد در سوریه مردم خود را می کشد و حماس در غزه، فلسطین ها را به گروگان گرفته و با ستمگری، آنان را به گوشت دم توپ، در مبارزه با اسرائیل مبدل ساخته است.

صائب عریقات از بلندپایگان حکومت خودگردان فلسطینی، اقدام اسرائیل را در تخلیه محل استقرار اعراب بیابانگرد را “جنایت جنگی” نامید و ابراز امیدواری کرد که دیوان بین المللی، به زودی یک هیات بازرسی را برای رسیدگی به این شکایت برپا کند.

صائب عریقات از بلندپایگان حکومت خود گردان فلسطینی و مسوول مذاکرذات صلح با اسرائیل