دانشمندان اسرائیلی برای شناسایی یک بیماری درمان ناپذیر دستاورد داشته اند که ممکن است مقدمت توقف پیشرفت بیماری باشد

ALS یکی از صعب العلاج ترین بیماری های انسانی محسوب می شود که شبکه عصبی بدن بیمار را مورد حمله قرار می دهد و به تدریج آن را از کار می اندازد و فرد بیمار قادر به انجام کاری نخواهد بود و روز به روز معلول تر خواهد شد.

دانشمندان اسرائیلی در دانشگاه بن گوریون در جنوب کشور شیوه های یافته اند که می تواند چگونگی گسترش بیماری اِی اِل است را پیش بینی کند. این موفقیت ممکن است با گذشت زمان راه درمانی برای معالجه این بیماری باشد که در بسیاری از کشورها و از جمله ایران شیوع دارد.

ALS یکی از صعب العلاج ترین بیماری های انسانی محسوب می شود که شبکه عصبی بدن بیمار را مورد حمله قرار می دهد و به تدریج آن را از کار می اندازد و فرد بیمار قادر به انجام کاری نخواهد بود و روز به روز معلول تر خواهد شد.

دانشمندان اسرائیل و جهان تا کنون نتوانسته اند یک شیوه درمانی موثر برای مبارزه با این بیماری بیابند. هنوز حتی دارویی یافت نشده که بتواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کند و یا آن را متوقف سازد.

با کشف شیوه ای که چگونگی پیشرفت بیماری در آینده را پیش بینی و ارزیابی می کند، دانشمندان اسرائیلی در دانشگاه بن گوریون امیدوارند که در راه تشخیص و تولید دارویی که پیشرفت آن را مهار کند و حتی موجب درمان بیمار شود، به موفقیت برسند.

یکی از دانشمندان اسرائیلی به نام پروفسور بوعز لِرنِر به خبرنگاران گفت که این دستاورد موجب دلگرمی بسیار است و امیدهایی برای درمان این بیماری ظاهرا درمان ناپذیر به وجود می آورد.