دانش آموزان اسرائیلی به پشتیبانی از کودکان فیلیپینی که حکم اخراجشان صادر شده، تظاهرات کردند

کودکان دانش آموز اسرائیلی در تظاهرات خود از دولت می خواهند دانش آموزان فیلیپینی غیرقانونی را اخراج نکند

شمار زیادی از شهروندان اسرائیلی به یک رشته تلاش اجتماعی دست زده اند تا دولت را از اخراج چند خانواده اهل فیلیپین و کودکان آن ها از این کشور باز دارند. سخن از مادران فیلیپینی است که برای کار، و به ویژه امور پرستاری، به اسرائیل آورده شده بودند، ولی در پایان دوران کاری خود، به طور غیرقانونی در اسرائیل باقی ماندند و صاحب فرزند شدند و دولت قصد اخراج آن را دارد.

شرکت کنندگان در تظاهرات به حمایت از این خانواده ها، به ویژه دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی هستند که فرزندان فیلیپینی ها در کنار آن ها در مدرسه درس می خوانند و اکنون باید به فیلیپین باز گردند. این کودکان می گویند که آن ها در اسرائیل زاده شده اند، به این کشور عشق می ورزند و خواهان ادامه زندگی در اسرائیل هستند. آن ها می گویند که هرگز در فیلیپین نبوده اند و زبان آن سرزمین را نیز صحبت نمی کنند و خود را کاملا اسرائیلی می دانند.

گفته می شود که شمار خانواده هایی که باید اسرائیل را ترک گفته و به فیلیپین باز گردند، حدود ده خانواده است.

مقامات وزارت کشور اسرائیل می گویند که این مادران به طور غیرقانونی به اقامت در اسرائیل ادامه داده اند و بنابراین باید اخراج شوند و نمی توانند انتظار داشته باشند که فرزندان آن ها در اسرائیل بمانند.

یکی از کودکان فیلیپینی به دادگاه شکایت برده و خواستار شده به دولت دستور دهد حکم اخراج را باطل سازد. در هفته های اخیر چندین رشته تظاهرات در تل آویو و شهرهای دیگر به حمایت از ماندن شهروندان غیرقانونی فیلیپین برگزار شده است.