دانمارک: دیپلماتهای ایرانی وابستە بە سپاە باید از دانمارک اخراج شوند

اوائل آبان ماە سرویس اطلاعاتی دانمارک اعلام کرد کە این سرویس با همکاری سازمانهای اطلاعاتی سوئد و نروژ یک فرد ایرانی را بە اتهام برنامە ریزی برای ترور سیاسی دستگیر کردند

ناصر خادر سخنگوی کمیتە دفاع و عضو حزب محافظە کار دانمارک در گفتگویی با رادیوی دانمارک اعلام کرد کە دیپلماتهای ایرانی وابستە بە سپاە پاسداران تهدید برای جامعە این کشور بە حساب میایند و باید از این کشور اخراج شوند.

خادر در اینبارە گفت: ما باید بە طور جدی با این مسالە برخورد کنیم و افراد وابستە بە سپاە پاسداران در سفارت ایران در کپنهاگ را اخراج کنیم.

آندرس ساموئلسون وزیر خارجە دانمارک چند روز پیش سفیر این کشور در ایران را فرا خواند.

همچنین طبق اظهارات فعالین دانمارکی، دولت این کشور دیپلماتهای وابستە بە سپاە در دانمارک را بە عنوان جاسوس شناسایی کند.

اوائل آبان ماە سرویس اطلاعاتی دانمارک اعلام کرد کە این سرویس با همکاری سازمانهای اطلاعاتی سوئد و نروژ یک فرد ایرانی را بە اتهام برنامە ریزی برای ترور سیاسی دستگیر کردند.

رسانەهای اسکاندیناوی چند روز پس از آن اعلام کردند کە فرد دستگیر شدە نروژی ایرانی الاصل بودە کە در حال برنامە ریزی برای ترور چند فعال عرب بودە است.

چند ماە پیش نیز پلیس بلژیک دو عامل وزارت اطلاعات را بە اتهام تلاش برای بمب گذاری در جلسە سازمان مجاهدین خلق در پاریس دستگیر کرد.