دبیرکل سازمان ملل: «شیوع کورونا، موج توفنده ای از یهود ستیزی و نژادپرستی به دنبال آورده است»

دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش در یک پیام توبیخ آمیز خطاب به رهبران کشورها و ملت های جهان، اعلام داشت که شیوع همه گیر کورونا موجب برانگیختن توفانی از احساسات دگرستیزی و به ویژه ایجاد تنفر نسبت به اقلیت های در برخی از کشورهای جهان شده است. گوترش گفت که این وضعیت ناهنجار، از جمله موج یهودستیزی در برخی کشورها را شدیدتر ساخته و تئوری توطئه در مورد منشاء کورونا، تنفر نژادی را گسترده تر ساخته است. دبیرکل سازمان ملل از همه کشورها خواستار شد برای پایان بخشیدن به این وضع اسفناک و غیر قابل تحمل، به اقدامات گسترده دست بزنند.

در همان حال که ایالات متحده رهبران چین را به مسئولیت شیوع کورونا متهم می سازد، و در همان حال، در چین ادعا می شود که این ویروس را سربازان آمریکایی هنگام شرکت در مسابقات ورزشی شهر ووهان در چنین شایعه ساختند، در برخی شبکه های اجتماعی ادعا شده که یهودیان عامل شیوع این ویروس بوده اند و یا برخی اقلیت های نژادی و دینی دیگر به مسؤولیت این فاجعه متهم شده اند.

گوترش خواستار گردید که دولت های جهان با انجام اقدامات جدی، این پدیده ناهنجار و غیرقابل قبول را متوقف سازند.

دبیرکل سازمان ملل فاش ساخت که گروه های نژاد پرست، یهود ستیز و یا دیگرستیز که این مطالب تحریک آمیز را در شبکه های اجتماعی منتشر می سازند، در عین حال به افرادی که با این اندیشه ها به مخالفت پرداخت و یا در رد آن مطالبی انتشار می دهند، مورد حمله، و حتی تهاجم فیزیکی قرار می گیرند.

گوترش این پدیده ناهنجار را “یک سونامی” تصویب کرد و نوشت که باید جلوی این پدیده توفنده گرفته شود.

در گزارش های پیشین آمده بود که به دنبال شیوع کورونا، پدیده های یهود ستیزانه، به ویژه در برخی کشورهای اروپایی و از جمله آلمان، و همچنین در برخی ایالت های آمریکا شدت گرفته است. همچنین در برخی از شبکه های اجتماعی ادعا شده که اقلیت های نژاد و یا دینی در برخی کشورها عامل شیوع کورونا بوده اند.