دبیرکل پیشین حزب الله لبنان، آخوند حسن نصرالله و شخص خامنه ای را مسئول ویرانی لبنان و خاورمیانه دانست

صبحی طفیلی دبیرکل پیشین حزب الله لبنان، در یک سخنرانی شدیداللحن، عملکرد این گروه مسلح در لبنان را مورد انتقادهای گزنده قرار داد و از جمله گفت که حسن نصرالله خود را بالاتر از نخست وزیر و رئیس جمهوری سوریه می داند و علی خامنه ای که ارباب نصرالله محسوب می شود، خود را مالک لبنان تصور می کند.

صبحی طفیلی که به دستور رژیم ایران از مقام دبیرکلی حزب الله عزل شد، و حسن نصرالله جانشین او گردید، در این نطق تلویزیونی از جمله گفت که حزب الله تا بیست سال پیش برای بهبود وضع زندگی شیعیان لبنان فعالیت می کرد و از آن هنگام تا کنون به یک سازمان آدمکش مبدل گریده که از عوامل اساسی بدبختی و مصیب مردم لبنان است.

سبحی طفیلی در بخشی از سخنان خود گفت:

«چه کسی بالاتر از رئیس جمهوری است؟ دبیرکل حزب الله! چه کسی برتر از رئیس پارلمان لبنان است؟ دبیرکل حزب الله! و چه کسی بالاتر از حسن دیاب نخست وزیر لبنان است؟ دبیرکل حزب الله است و این مشکل اساسی ماست. این فرد ظاهرا لبنانی بر کشور ما حکومت می کند، ولی پشت سر اور علی خامنه ای قرار دارد».

 

صبحی طفیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در چنین وضعی چه کسی مسئولیت پذیر است و حاکم لبنان کیست؟ ادعا میکنند که مسئولیت به عهده مامور انتظامی محلی است و من می پرسم که او بدون اجازه و اسلحه رژیم ایران می تواند به کاری دست بزند؟

دبیرکل پیشین حزب الله گفت که ادعا می کنند که این رفتارها به مفهوم مقاومت است. مقاومت واژه ای است که حزب الله و رژیم ایران برای تعریف عملیات تروریستی خود به کار می برند و صبحی طفیلی در این رابطه میگوید: «این رفتارها مقاومت نیست. از سال ۲۰۰۰ میلادی، این رفتارها، دیگر به مفهوم مقاومت نیست. بلکه این اسلحه ای است که به خدمت دشمن صهیونیستی قرار می گیرد.این همان جنگ افزاری است که از کشور صهیونیستی حفاظت می کند. این همان اسلحه ای است که موجب ویرانی سوریه گردید. این اسلحه عراق را ویران کرد. این اسلحه یمن را به مخروبه مبدل ساخت. همین سلاح بود که موجب ویرانی لبنان شد و همین سلاح است که موجب خرابی بندر بیروت گردید.