سید محمدرضا مرتضوی دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتگو با سایت حکومتی  اعتمادآنلاین:
در ایران انقلاب کارگری خواهد شد…
روزی فقرا خانه های ثروتمندان را آتش خواهند زد…
در این مملکت هرچه می دزدند، تمام نمی شود…
کاخ شاه در مقابل چیزهایی که  اینها [دزدان بیت المال] می سازند، صفر است…

تاریخ مصاحبه: پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ / ۲۱ مه ۲۰۲۰