دخترک فلسطینی که از او” ژاندارک عرب” ساخته بودند، به علت تماس با نصرالله، مورد نفرت اعراب قرار گرفت

نام عهد تمیمی را هنوز به خاطر دارید! همان دختر هفده ساله زیبارو با موهای بلند و طلائی و پوست سفید، که سربازان اسرائیلی را زیر مشت و لگد گرفت و به صورت آن ها تف کرد و به این جرم به هشت ماه زندان محکوم گردید و چند هفته پیش زندان را ترک گفت.

در آن هنگام، رسانه های عربی او را به قهرمان ملی مبدل ساختند و همه جا به تجلیل از او پرداختند. ولی اکنون مدتی است که همه رسانه های عربی علیه عهد تمیمی مطلب می نویسند و او را یک دختر نادان می نامند که می خواهد اعراب را به یک مزدور حکومت اسلامی ایران بفروشد.

این رفتار خصمانه علیه آن دخترک فلسطینی از هنگامی آغاز شد که عهد تمیمی تعریف کرد که تلفنی با حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان تماس گرفته و از محبت او سپاسگزاری کرده و عید قربان را به او و همه طرفدارانش شادباش گفته است.

از آن هنگام، بسیاری از رسانه های عربی عهد تمیمی را مورد انتقادهای شدید قرار دادند که چگونه ممکن است که منافع جهان عرب و دنیای اسلامی را به فردی می فروشد که عامل یک حکومت بیگانه و ایرانی و شیعه است و می خواهد تشیع را بر جهان اسلام مسلط سازد و به اسلام اهل تسنن این چنین خیانت کند/

در روزهای گذشته کاریکاتورهای بسیاری علیه عهد تمیمی در رسانه های چند کشور عربی انتشار یافته است.