دختر جمشید شارمهد:رژیم اجازه نمیدهد پدرم با وکیلش دیدار کند