دختر یهودی فرانسه که در مسابقه دختر شایسته به مقام دوم رسید، مورد حملات یهود ستیزانه قرار گرفت

یک دختر جوان فرانسوی که به عنوان دومین دختر شایسته کشور خویش معرفی گردیده، با پیام های یهود ستیزانه از جانب برخی گروه های ضد یهودی در داخل فرانسه قرار گرفت و انواع توهین ها به او وارد آمد. علت این تهاجمات آن است که پدر این دختر یهودی است.

در فرانسه موج یهودستیزی از شماری دیگر از کشورهای اروپایی، شدیدتر احساس می شود و علت آن، وجود یک اقلیت بزرگ عرب و مسلمان، به موازات یک گروه بزرگ افراد نژاد پرست می باشد که نه تنها یهودستیزی می کنند، بلکه با حضور اعراب و مسلمانان در کشور خود مخالفت می ورزند.

لیس فرانسه اعلام کرد که اینگونه تعرض های یهود ستیزانه را علیه دختری که به مقام شایستگی رسیده خطرناک می داند و برای مبارزه با آن به تدابیر لازم دست می زند.

این دختر شایسته، ایزابل بنایوم نام دارد و پدرش از شهروندی اسرائیل نیز برخوردار است. او در مسابقات گزینش دختر شایسته فرانسه به مقام دوم رسیده که این امر ظاهرا خشم یهود ستیزان را برانگیخته و صدها پیام توهین آمیز، تحقیر کننده و حتی تهدیدآمیز برای او فرستاده اند.

پلیس فرانسه اعلام کرد که همه این پیام ها را برای شناسایی فرستندگان آن ها بررسی می کند و پس از شناسایی افراد، آن ها را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.

وزیر کشور فرانسه، ژرالد دارمائین اعلام کرد که فرانسه در طول تاریخ کانون آزادی و تساوی حقوق بوده و اینگونه رفتارها را تحمل نخواهد کرد.