درخواست برخی از کشورهای اروپایی برای ارسال بیشتر کمک های بشردوستانه به غزه:تحلیل آقای منشه امیر