دیدگاه خانم دکتر گیندین در گفتگو با آقای منشه امیر