در افغانستان “نیروی مقاومت” به فرماندهی احمد مسعود از پیروزی سخن می گوید، ولی واقعیت هنوز مشخص نیست

با آن که دسترسی به خبرهای واقعی درباره جنگی که در استان پنج شیر در شمال شرق افغانستان جریان دارد امکان پذیر نیست، ولی مجموعۀ گزارش های جسته و گریخته نشان می دهد که طالبان، نه تنها برای ورود به پنج شیر و برانداختن مقاومت با مشکل زیاد روبرو هستند، بلکه بخش های کوچک دیگری … ادامه خواندن در افغانستان “نیروی مقاومت” به فرماندهی احمد مسعود از پیروزی سخن می گوید، ولی واقعیت هنوز مشخص نیست