رژیم اسلامی،فرزند را می کشد،پدر را به زندان می اندازند و مادر را آزار می دهد.گفتگوی آقای منشه امیر با منوچهر بختیاری

یکی از ظالمانه ترین جنایاتی که حکومت اسلامی علیه مردم ایران مرتکب می شود آن است که نه فقط معترضین به سه برابر شدن نرخ بنزین را به گلوله میبندند و با تیراندازی مستقیم به پیشانی، آنان را غرق به خون می سازد، بلکه حق عزاداری پدر و مادر و خویشاوندان این قربانی مظلوم را از آنان سلب می کند و اگر خانواده ای زیر بار دستور نرود، مجازات خواهد شد.

دو سال از جنایات آبانماه سال ۸۸ می گذرد. در آن ایام، علی خامنه ای که مردم ایران را اوباش و اراذل نامیده بود به ماموران سرکوبگر خود دستور داد که معترضین را به گلوله ببندند و این غائله را به هر قیمت که شده سرکوب کنند.

نتیجه این دستور آن بود که حدود یک هزار و پانصد نفر معترض به سه برابر شدن نرخ بنزین، در خیابان ها شهرها و حتی در نیزارها هدف گلوله قرار گرفتند و از پای درآمدند.

پویا بختیاری یکی از این قربانیان بود، مرد جوانی که خودش و خانواده اش آرزوهای بسیار داشتند.

ولی منوچهر بختیاری پدر پویا و همچنین مادر داغدارش زیر بار این ظلم نرفتند و فریاد اعتراض خود را بلند کردند. منوچهر بختیاری با شهامت بسیار و با آگاهی از خطری که آشکارا او را تهدید می کرد، مصاحبه ای با رادیو پیام اسرائیل انجام داد و بر جنایات رژیم انگشت گذاشت و همین شهامت و اراده بود که همراه با دیگر فعالیت های اعتراضی منوچهر بختیاری، او را راهی زندان ساخت و هر روز شرائط بازداشت او سخت تر می شود و آخرین خبر آن است که تلفن دستی و همه امکانات ارتباط با دنیای خارج را از او سلب کرده اند.

برای بزرگداشت قربانیان تظاهرات بهمن دو سال پیش و همچنین به یاد زنده نام پویا بختیاری، گفتگو با منوچهر بختیاری را یک بار دیگر در اختیار کاربران قرار می دهیم: