در سالروز درگذشت بانوی آواز ایران زنده یاد هایده،بازپخش گفتگوی آقای منشه امیر با زنده یاد بانو هایده سال ۱۹۸۶ در اسراییل