در ظرف هفتاد سال استقلال، جمعیت اسرائیل ده برابر شده است

در آستانه هفتادمین سال استقلال اسرائیل، اداره کل آمار کشور، طبق رسم همه ساله آمار دقیقی را درباره شمار جمعیت در اسرائیل و بافت های قومی، دینی و اجتماعی آن منتشر کرد.

در این آمار آمده است که شمار ساکنان اسرائیل هشت میلیون و ۸۸۴ هزار نفر است که بیش از ۷۴ ذرصد از آنان یهودی هستند و بقییه مسلمان، مسیحی و یا پیرو ادیان دیگر می باشند.

شمار یهودیان اسرائیل، شش و نیم میلیون نفر اعلام گردیده است و این در حالی که هفتاد سال پیش با اعلام استقلال دوباره اسرائیل، شمار ساکنان یهودی این سرزمین هشتصد هزار نفر بود.

یک میلیون و هشتصد هزار نفر از مردم اسرائیل شهروندان عرب هستند که حدود ۲۱ درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند. کمتر از پنج درصد از مردم اسرائیل، مسیحیان غیرعرب، ویا پیروان ادیان دیگر می باشند.

در یک سال گذشته ۲۸ هزار مهاجر یهودی به جمعیت کشور افزوده شده  و جمعیت کشور کمی کمتر از دو درصد رشد کرده است.