یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به نام علی نقدی به دلیل عقب افتادن دستمزد و حقوقش و بی نتیجه ماندن پیگیریها روز سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ خود را در کانال آب غرق کرد و جان باخت. او پیش از خودکشی به همکاران خود گفته بود که از پیگیری مطالبات حقوقی اش ناامید شده و قصد خودکشی دارد.