در پاریس، علیه تبعیض نژادی نسبت به سیاهپوستان تظاهرات کردند، ولی علیه یهودیان نیز شعار دادند

تظاهرات در پاریس در حمایت از سیاه پوستان آمریکایی

تظاهرات مردمی در پاریس، در اعتراض به تبعیض نژادی، که به دنبال کشته شدن یک سیاه پوست در ایالات متحده برگزار شد، با شعارهای تنفرانگیز ضد یهودی نیز همراه بود و آنانی که ظاهرا برای سیاه پوستان آمریکایی دل سوزاندند، یهودیان را مردمانی “نجس” توصیف کردند و علیه آن ها شعار دادند. معلوم نیست این دو واقعیت، با هم چه نوع همخوانی دارد.

آگاهان امور گفتند که این گونه شعارها، جلوه دیگری از افزایش موج یهودستیزی در بسیاری از کشورهای اروپایی می باشد.

ولی در فرانسه، به طور سنتی، گرایش های ضد یهودی همیشه قوی بوده، که یکی از علل آن، اندیشه های راست افراطی می باشد. ولی وجود میلیون ها نفر اعراب شمال آفریقایی در فرانسه، و به ویژه در دو شهر پاریس و مارسی، بر شدت یهودستیزی در آن کشور افزوده است.

معلوم نیست که چگونه، افرادی که در تظاهرات پاریس علیه تبعیض نژادی و پایمال کردن حق سیاه پوستان در آمریکا شعار می دادند، یهودیان را که از یک هزار سال پیش، بخشی از ملت فرانسه و جمعیت آن کشور بوده اند، این گونه مورد اتهام قرار داده و آن ها را “نجس” می نامند.

پرزیدنت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این پدیده را نکوهش کرد و از مردم فرانسه خواست به یهودیان آن کشور به نظر شهروندان متساوی الحقوق بنگرند.

در سال های اخیر چندین تعرض خونین علیه مراکز یهودی و فروشگاه های گوشت کاشر رخ داده که چندین نفر را قربانی ساخته است.