در پروژه بازسازی سوریه، دولت روسیه، با پول و توانایی بیشتر، شدیدا با حکومت ایران به رقابت خواهد پرداخت

 

آگاهان سیاسی در اسرائیل می گویند که با پایان گرفتن جنگ داخلی در سوریه، رقابت بین ایران و سوریه بر سر قدرت یابی در سوریه، به زمینه بازسازی آن کشور نیز کشانده خواهد شد.

سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع حکومت اسلامی ایران، ظاهرا با این بهانه به سوریه رفت که درباره بازسازی آن کشور با مقامات ارشد گفتگو کند.

با آن که رژیم ایران، خود با کمبود وخیم بودجه روبرو می باشد، ولی شرکت یافتن در بازسازی سوریه می تواند به یک اهرم قدرت برای افزایش نفوذ سیاسی در آن کشور مبدل شود.

دولت روسیه نیز با همین استدلال، برای به دست گرفتن شمار زیادی از پروژه های آبادانی سوریه، با رژیم ایران به رقابت جدی خواهد پرداخت. آگاهان اسرائیلی می گویند که اگر، تنها ملاحظات اقتصادی در نظر گرفته شود، روسیه در این رقابت با ایران پیروز خواهد شد. زیرا هم توانایی تکنولوژی و صنعتی روسیه از ایران بسیار بیشتر است و هم آن که دولت روسیه می تواند پول بیشتری را برای اجرای پروژه های آبادانی در سوریه بسیج کند.

این واقعیت که رژیم ایران با تحریم های شدید اقتصادی از جانب ایالات متحده روبرو می باشد، توان آن کشور را برای بسیج سرمایه به هدف بازسازی سوریه به صفر می رساند و خود حکومت نیز فاقد امکانات مالی لازم برای هزینه کردن در این رساتا می باشد.