در کراچی پاکستان نیز تظاهرکنندگان خواهان دوستی با اسرائیل شدند، ولی اکثر آنها مسیحی بودند

شماری از اهالی شهر کراچی در پاکستان، با انجام یک راهپیمایی خیابانی، از دولت اسلام آباد خواستار شدند با اسرائیل روابط سیاسی عادی برقرار سازد. آن ها با در دست داشتن پلاکاردهای بزرگ و به اهتزاز درآوردن پرچم اسرائیل، برقراری روابط دوستانه با این کشور را به سود مردم خود دانستند و خواستار پیروی از چهار کشور عربی و اسلامی گردیدند که در ماه های اخیر با اسرائیل روابط عادی برقرار ساخته اند.

پاکستان یکی از معدود کشورهای مسلمان است که کمترین رابطه غیرعلنی با اسرائیل را دارد، ولی در همان حال روابط دولت اسلام آباد با حکومت اسلامی ایران نیز چندان گرم نیست و در مقابل دوستی و همکاری گسترده ای با دولت عربستان سعودی در جریان است.

با این که عربستان هنوز مناسب ندانسته که به طور مستقیم با اسرائیل وارد مرحله روابط عادی گردد، ولی بی تردید کشورهای مسلمان دیگر را تشویق می کند که به این روند بپیوندند و رژیم ایران را بیش از پیش منزوی کنند.

تظاهرات در جانبداری از برقراری روابط دوستانه با اسرائیل، هفته پیش در شهر کراچی برگزار شد که یکی از مهمترین مراکز بازرگانی پاکستان به حساب می آید. خبرنگارانی که این تظاهرات را پوشش دادند، ارزیابی کردند که بیشتری شمار تظاهرکنندگان، مسیحی بودند که در پلاکاردهای خود از دولت اسلام آباد خواستند به خاطر تامین منافع ملت پاکستان، به روند عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندد.

روی یکی از پلاکاردها نوشته بود “به خاطر اورشلیم، هرگز مهر سکوت بر لب نخواهم زد”. اورشلیم مقدس ترین مکان مذهبی مسیحیان محسوب می شود و مسیحیان پاکستان نیز خواهان به دست آوردن امکان زیارت شده اند. ولی در تظاهرات کراچی شمار نامعلومی از شهروندان مسلمان هم حضور داشتند.

در برخی گزارش ها گفته شده بود که دولت عربستان، از طریق همکاری نزدیک با پاکستان و اعطای کمک های مالی به آن کشور، توسط آنان پول و اسلحه به عرب زبانان داخل ایران و همچنین سنی های بلوچستان می رساند. ولی این ارزیابی هرگز به طور موثق مورد تایید قرار نگرفته است.