دستور ارائه طرحی دوگانه برای تخلیه جمعیت و انحلال حماس:تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال