گفتگو با عرفان قانعی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه در مرکز ضدتروریسم در واشنگتن