دفاع عبدالکریم سروش از انقلاب ۵۷ و حمله به شاهزاده رضا پهلوی:خمینی انسان پاکی بود.موسوی باکسی همپیمان نمیشود