دلایل و بازتاب استعفای رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل:تحلیل آقای منشه امیر