دنیای آزاد همانند ملت ایران هیچ امیدی به دولت پزشکیان ندارد.تحلیل آقای منشه امیر