دولت آلمان به افزایش یهودستیزی در آن کشور اعتراف می کند، ولی می گوید که در کاهش ابعاد آن، از دستش کاری ساخته نیست

عرقچین مذهبی که یهودیان باورمند، آن را روی سر میگذارند

یک مقام دولت آلمان که مسوول مبارزه با یهودستیزی در کشور خویش است، به یهودیان توصیه کرد که از پوشیدن لباس های دینی و گذاشتن عرقچین بر سر خویش خودداری ورزند تا مورد حمله قرار نگیرند. این دستور خشم یهودیان آلمان را برانگیخته، ولی در همان حال برخی رهبران روحانی آنان می گویند که نباید احتیاط را از دست داد.

مقام آلمانی که فلیکس کلاین نام دارد، در سخنان خود گفت که بیشترین موارد یهودستیزی از جانب نژادپرستان آلمانی است که همیشه گرایش های ضد یهودی داشته اند. او ادعا می کند که تنها شمار کمی از پناهجویانی که از کشورهای اسلامی و عربی به آلمان آمده اند، در حمله به یهودیان دست داشته اند.

فلیکس کلاین ادعا می کند که حتی اگر اعراب و مسلمانانی به یهودیان حمله کرده اند، کسانی هستند که سالیان دراز در آلمان زندگی کرده اند و تحت تاثیر تبلیغات نژاد  پرستانه سفید پوستان قرار گرفته اند.

سال گذشته یک عرب مسلمان اسرائیلی هنگام دیدار از آلمان، به عنوان آزمایش، عرقچین یهودی بر سر گذاشت و هنگام عبور در خیابان مورد حمله دو عرب پناهجو قرار گرفت که با ضربات کمربند او را مضروب کرده بودند.

رهبران یهودیان آلمان توصیه کردند که یهودیان هنگام عبور از محله های مسلمان یا عرب نشین شهرهای آلمان، عرقچین مذهبی را بردارند و لباس مذهبی به تن نداشته باشند.

دولت خانم آنگلا مرکل سال گذشته بودجه بزرگی را برای نوآموزشی دانش آموزان مدارس و لزوم مبارزه با یهودستیزی اختصاص داد. ولی این امری است که ممکن است سالیان دراز طول بکشد تا اهالی آلمان فرا بگیرند که نباید تفاوتی بین انسان ها قائل شد.