دولت اسرائیل و پارلمان این کشور پیمان صلح و دوستی با امارات عربی متحده را مورد تصویب قانونی قرار می دهند

پیمان دوستی و همکاری بین اسرائیل با امارات عربی متحده، در آغاز هفته آینده و پس از پایان عید سوکوت (عید سایبان ها) در نشست هیات دولت اسرائیل به تصویب می رسد و یک روز پس از آن از تصویب کنست (پارلمان اسرائیل) نیز خواهد گذشت و به صورت قانون درخواهد آمد. از نظر قوانین اسرائیل، این دو مرحله، برای معتبر ساختن پیمان هایی که با کشورهای خارجی بسته می شود ضرورت دارد.

پیمان دوستی، در مراسم رسمی دو هفته پیش در کاخ سفید واشنگتن، در حضور پرزیدنت ترامپ، توسط نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه امارات عربی متحده امضا شد و با گذراندن دو مرحله یاد شده، به صورت یک سند رسمی در می آید.

رئیس کمیسیون امنیت و امور خارجی پارلمان اسرائیل خواستار شده که این پیمان، پیش از آن که در جلسه همگانی پارلمان به رای گیری گذاشته شود، باید در این کمیسیون مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ولی آگاهان می گویند که این مرحله نیز اگر به اجرا در آید، مشکلی در راه تصویب و تائید پیمان پیش نخواهد آورد.

گفته می شود که پیمان امضا شده دارای چند بند کاملا محرمانه می باشد. ولی رئیس کمیسیون خواهان آن است که همه جزئیات توافق نامه به آگاهی اعضای این کمیسیون رسانده شود.

رئیس کمیسیون همچنان خواستار آن است که همه جزئیات تفاهم نامه ای که با بحرین امضا شده نیز، در اختیار آن قرار داده شود.

آگاهان می گویند که همکاری های اسرائیل با امارات عربی متحده، زمینه های مختلفی را دربر می گیرد که از جمله شامل همکاری های اقتصادی و بازرگانی، علمی و تکنولوژی، پزشکی و درمانی، کشاورزی و آبیاری و احتمالا دفاعی نیز می باشد که البته جزئیات آن همچنان محرمانه خواهد ماند.

حکومت ایران از طریق گروه های مزدور خود در منطقه تهدید کرده که اجرای این توافق را مختل خواهد ساخت. این تلاش به ویژه در مورد بحرین، تا کنون یک بار رخ داده، ولی با شکست روبرو شده است.

گستردگی شیوع کورونا در اسرائیل و همچنین اعیاد یهودی که یکی پشت سر دیگری برگزار شده، روند پیشبرد روابط را کمی کند کرد. ولی روز یک شنبه این اعیاد پایان می گیرد و زندگی در اسرائیل به حالت عادی برمی گردد و فعالیت های سیاسی نیز در ابعاد کامل از سر گرفته می شود.