دولت لهستان از لهستانی ها در خارج انتظار دارد علیه هولوکاست جاسوسی کنند

یهودیان زنده مانده در هولوکاست، علیه دولت یهود ستیز و راست گرای لهستان تظاهرات می کنند

دولت لهستان بر دامنه تلاش خود برای پنهان نگاه داشتن نقش لهستانی ها در جنایات آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم می افزاید و هم زمان، دولت مجارستان نیز به تبلیغات زهرآگین علیه یک سرمایه گذار یهودی به نام “سُورُوس” ادامه می دهد.

مجلس سنای لهستان با تصویب قطعنامه ای ار همه لهستانی های برون مرزی خواستار شد برای دولت خود جاسوسی کنند و هر سخن افراد و یا نهادهایی را در مورد نقش لهستانی ها در جنایات هیتلری به دولت ورشو اطلاع دهند تا بتوانند به اقدامات تنبیهی دست بزند.

طبق قانون جدیدی که دو هفته پیش در لهستان به تصویب رسید، هرکس ادعا کند که لهستانی ها در جنایات هیتلری نقش داشته اند و افراد زیادی با نازی ها همکاری می کرده اند، به سه سال زندان و جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

یهودیان بازمانده از جنایات نازی ها، دولت لهستان را نکوهش می کنند و اقدام دولت راستگرای آن کشور را نوعی انکار هولوکاست می دانند.

اکنون لهستان می خواهد این پیکار خود را به خارج از آن کشور بکشاند و به همین منظور از لهستانی های مقیم خارج کمک خواسته است.

از سوی دیگر، دولت مجارستان نیز به تبلیغات گسترده ای علیه یک سرمایه دار جهانی به نام “جورج سُورُوس” پرداخته و تاکید می کند که او یهودی است.

سوروس که یکی از قربانیان نجات یافته از اردوگاه های مرگ آلمان نازی است، به چند نهاد غیرانتفاعی کمک می کند که هدف آن ها یاری رسانی به فرادی است که به علت شرائط دشوار زندگی در مجارستان، قصد مهاجرت دارند.

در محارستان نیز اکنون مدتی است که یک دولت راستگرا به روی کار آمده و موجب گسترش واکنش های یهودستیزانه شده است.

به موجب لایحه جدیدی که در پارلمان مجارستان در دست بررسی است، از این پس فعالیت نهادهایی که در آن کشور برای کمک به متقاضاین مهاجرت به کشورهای دیگر تلاش می کنند، محدود می شود.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شهروندان یک کشور می توانند برای یافتن کار و زندگی بهتر، به کشورهای دیگر عضو اتحادیه مهاجرت کنند.

جورج سوروس که خود زاده مجارستان و یک نجات یافته از جنایات نازی ها می باشد و در کار تجارت در ایالات متحده بسیار موفق بوده و ثروت بزرگی اندوخته است، به برخی از نهادها مهاجرتی کمک مالی می کند.

به موجب قانون جدیدی که دولت بوداپست قصد تصویب آن را دارد، این گونه نهادها باید مالیات بپردازند و از هر مبلغی نیز که به آن ها اهدا می شود، ۲۵ درصد به صندوق دولت انتقال خواهد یافت.

آگاهان می گویند که البته حق هر دولت است که شهروندان خود را تشویق کند از مهاجرت و ترک وطن خودداری ورزند و بدین سان بکوشد از فرار مغزها جلوگیری کند. ولی کارزار تبلیغاتی علیه یک بازمانده جنایات نازی ها، و تاکید بر یهودی بودن او، نماد دیگری از افزایش یهودستیزی در دوران حکومت راستگرا در مجارستان است.