دولت لهستان در اقدام یهودستیزانه جدید، قانون بازگرداندن اموال یهودیان را راکد می گذارد

دولت لهستان در یک اقدام یهود ستیزانه دیگر، لایحه ای را معلق گذاشت که به موجب آن اموال یهودیان که در جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی و همدستان محلی آن ها تصاحب شده بود، به یهودیان بازگردانیده شود.

این لایحه با تاخیر بسیار، یعنی ۷۳ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و استقلال دوباره لهستان به پارلمان ارائه شد. ولی اکنون دولت ورشو به این بهانه که باید در مواد این لایحه بازنگری شود، تصویب آن را به تعویق می اندازد.

لهستان دارای بزرگترین اقلیت یهودی در همه کشورهای اروپایی بود و پیش از جنگ سه و نیم میلیون نفر یهودی در آن کشور زندگی می کردند که او موقعیت اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار بودند.

با تسلط آلمان نازی بر لهستان، سه میلیون نفر از یهودیان به بازداشتگاه های مرگ فرستاده شدند و نازی ها و همدستان لهستانی آنان همه اموال این نگون بختان را تصاحب کردند.

در طول بیش از نیم قرن، دولت لهستان تصویب قانونی را برای بازگرداندن این اموال به صاحبان و یا وارثان را به تاخیر انداخت و اکنون هم رسیدگی به تصویب نهایی آن را معلق می گذارد.

در پارلمان لهستان دو هفته پیش قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کسی حق ندارد از نقش لهستانی ها در کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم سخنی بگوید و متخلفان به زندان و جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

در اسرائیل ابراز نگرانی می شود که قانون بازگرداندن اموال یهودیان برای همیشه کنار گذاشته شود و لهستان حاضر به بازگرداندن این اموال نباشد.