دولت گرجستان رفتار خود نسبت به پناهجویان ایرانی را سخت تر کرده و ممکن است به ایران بازگرداند

منابع خبری در گرجستان به رادیو پیام اسرائیل گفتند که دولت تفلیس بر سختگیری های خود در مورد پناهجویان ایرانی افزوده و می کوشد شمار زیادی از آنان را به ایران بازگرداند. علت این امر، مناسبات دوستانه با حکومت اسلامی ایران و سرمایه گذاری های برخی از مقامات رژیم در آن کشور ارزیابی شده است.

گرجستان یکی از کشورهای نزدیک به ایران است که از شهروندان ایرانی روادید ورود طلب نمی کرد. ولی اکنون مدتی است که در این مورد سخت گیری می کند و شمار نامعلومی از مسافران ایرانی که به گرجستان رسیدند و احتمال می رفت که بخواهند در آن کشور بمانند به ایران بازگردانده شده اند.

به موجب این گزارش، در روزهای اخیر شماری از پناهجویان در تفلیس به وزارت کشور گرجستان دعوت شده اند و ماموران به آنها گفته اند که همه ادعاها در مورد ناامن بودن ایران و پایمال شدن حقوق انسانی در آن کشور و تعقیب و ازار افراد غیر شیعه نادرست است، و دلیلی برای ماندن آن ها در گرجستان وجود ندارد.

هنوز معلوم نیست که دولت تفلیس تا چه حد برای بازگرداندن این افراد به ایران جدی باشد، ولی پناهجویان ایرانی می گویند که جمهوری گرجستان به تعداد بسیار کمی از ایرانیان اجازه اقامت داده است.

شمار قابل توجهی از ماموران سابق و کنونی حکومت ایران، که توانسته اند پول های کلانی از ایران خارج کنند، به سرمایه گذاری در گرجستان پرداخته و به خرید املاک در آن کشور مشغول شده اند. تصور می رود که دولت گرجستان نمی خواهد با پذیرفتن مخالفان رزِیم، موجب ناخشنودی حکومت اسلامی ایران شود.

ارزیابی می شود که دولت تفلیس از احتمال اقدامات خرابکارانه و انتقام جویانه حکومت ایران نیز بیمناک است و از این رو رفتار خود را نسبت به پناهجویان سخت تر کرده است.