دو بانوی تنیس باز تونسی که با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه داده بودند، مورد تهدید قرار گرفتند

یک بانوی تنیس باز تونسی که تهدید جانی شده، در کنار رئیس فدراسیون تنیس بازان اسرائیل

دو تن از تنیس بازان تونسی که با رقیبان اسرائیلی در مسابقات بین المللی شرکت کرده اند، با تهدیدهای شدیدی در کشور خود روبرو شده و گفته اند که ممکن است از بازگشت به تونس، برای همیشه صرف نظر کنند.

سخن از دو بانوی ورزشکار و با استعداد تونسی به نام سلمه مولاهی و انیس جبور است که در رقابت های بین المللی به موفقیت های بزرگ دست یافتند و با خانم های تنیس باز اسرائیلی نیز مسابقه دادند. ولی این کار آنها با ابراز خشم سازمان های تعصب گرای اسلامی در تونس روبرو شد که آنان را مورد تهدید جانی قرار دادند و از بازگشت به تونس ترساندند.

چند ورزشکار ایرانی نیز که دررشته های مختلف، با رقیبان اسرائیلی خود در بازی های بین المللی روبرو شده و به این ترتیب دستور رژیم را زیر پا گذاشته بودند، از بازگشت به ایران خودداری ورزیدند تا مورد مجازات قرار نگیرند. کمترین مجازاتی که برای این گونه ورزشکاران ایرانی مقرر می گردد، محروم کردن آنان از ادامه شرکت در مسابقات بین المللی و حتی محلی می باشد.