دکتر حسین لاجوردی: «امروز مردم ایران بیش از هر زمان دیگر آماده برانداختن رژیم هستند»

جامعه شناس معروف ایران، دکتر حسین لاجوردی در این گفتگو با آقای منشه امیر می گوید که خشم انبار شده ملت ایران علیه ناکارآمدی رژیم، اکنون پس از کشتار فجیع مهسا امینی که با اعتراض گسترده جهانی نیز همراه شد، بهترین فرصتی است که می تواند ملت ایران را به ایده آل های خود برساند و از این کابوس طولانی رهایی بخشد.

دکتر لاجوردی گفت که یکی از لازمه های ادامه خیزش و به ثمر رساندن آن، حفظ اتحاد و یکپارچگی مردمانی است که جانشان از دست بی کفایتی های رژیم به لب رسیده و آماده هرگونه فداکاری هستند.