دکتر رضا تقی اده در واکنش به نشست مشترک با شاهزاده رضا پهلوی:صحبت ایشان در خصوص اتحاد حداکثری بود