دکتر رضا تقی زاده:عادی شدن سریع روابط رژیم اسلامی و عربستان با وجود پیچیدگی های موجود بعید به نظر می رسد