دکتر محسن بنایی، پژوهشگری که از یک مخالفت سرسخت اسرائیل به یک دوست مبدل شد

دکتر محسن بنایی، پژوهشگر و پزشک ایرانی مقیم آلمان، در نخستین گفتگوی تصویری که با “رادیو پیام اسرائیل” داشت تعریف کرد که چگونه در گذشته یکی از افراد ضد اسرائیلی بود که این کشور را مورد انتقادهای گزنده قرار می داد. ولی پس از آن که از اسرائیل دیدن کرد، به یک انقلاب فکری دچار شد و اسرائیل را کشور پیشرفته ای یافت که با باورهای پیشین او تفاوت های اساسی دارد.

دکتر بنایی در گفتگو با منشه امیر تعریف کرد که به دنبال این دیدار و سفر بعدی به اسرائیل بود که کتابی درباره مشاهدات و برداشت های خود، همراه با یک رشته اطلاعات درباره پیشینه این سرزمین نوشت و در آن خاطرات خود را بیان کرد. با این همه، دکتر محسن بنایی  تاکید می کند که کتاب وی جنبه سفرنامه ندارد، بلکه شامل یک رشته اطلاعات درباره سرزمینی می باشد که دارای ویژگیها و پیشینه خویش است و با تاریخ ایران نیز وابستگی دارد.

این گفتگو که دگربار در اختیار علاقمندان و کاربران قرار دارد، نخستین بخش از رشته گفتگوهایی بود که هر هفته روزهای شنبه ساعت هشت شب به وقت اسرائیل از شبکه تلویزیونی کانال یک در لوس آنجلس پخش می شد و در آن پیش داوری ها علیه اسرائیل مطرح می گردید و منشه امیر به آن ها پاسخ می گفت.

دکتر بنایی در این گفتگو از جمله گفت که کتاب دیدار از اسرائیل را به زبان آلمانی، کشور محل اقامت خویش نگاشته و روز سخن به ویژه به شهروندان آلمانی زبان بوده که به طور نسبی درباره اسرائیل اطلاعات کمی دارند و آن چه او در این کتاب گنجانده می تواند مورد توجه و علاقه آنان باشد.

دکتر بنایی در این نخستین گفتگو با آقای منشه امیر، مطالب بیشتری نیز گفت که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد.