دیدار نخست وزیر اسرائیل با رهبر جامعه دروزی پیرامون قانون ملیت به راه حل لازم نرسید

رهبر روحانی اعراب دروزی در اسرائیل، شیخ موفق طَریف  امروز (آدینه) با نخست وزیر در دفتر کارش در اورشلیم دیدار کرد تا اعتراض دروزیان اسرائیل را نسبت به قانون جدیدی به نام “قانون ملیت” به آگاهی او برساند. در پایان این دیدار اعلام شد که دولت قصد ندارد در قانون ملیت تغییری بدهد، ولی با قانونگذاری تکمیلی، به خواسته های دروزیان پاسخ مثبت خواهد داد.

دروزی ها اقلیت کوچکی در اسرائیل، سوریه و لبنان هستند که اصول دین خود را مخفی نگاه می دارند، ولی در هر کشور، به حکومت وفادار هستند و خود را بخش جدایی ناپذیری از آن سرزمین می دانند.

دروزی ها در اسرائیل در ارتش خدمت می کنند و شماری از آنان به درجه فرماندهی ارشد رسیده اند و در رشته های غیرنظامی نیز دارای مقامات عالی می باشند. یک وزیر کابینه اسرائیلی دروزی است.

رهبران دروزی اسرائیل می گویند که در “قانون ملیت” تساوی حقوق بین اقشار مختلف دینی و قومی حفظ نشده و منشور استقلال اسرائیل رعایت نگردیده است. در این منشور که هفتاد سال پیش همزمان با اعلام استقلال اسرائیل، از جانب رهبران کشور امضا شد، به صراحت قید گردیده که همه شهروندان، بدون توجه به جنسیت، رنگ پوست، باور دینی و یا تفاوت فرهنگی و نژادی از حقوق برابر برخوردارند.

رهبران دروزی می گویند که آن ها با ماهیت یهودیِ اسرائیل هیچ مشکلی ندارند. ولی با قانونی که منشور استقلال را از دیدگاه آنان نقض می کند و موجب تبعیض می شود، مردود است. آن ها می گویند که دروزی نیز همانند یهودی، برای دفاع از امنیت کشور خون داده و این سرزمین را متعلق به خویش نیز می داند و نباید مورد تفاوت قرار گیرد.

نخست وزیر، در روزهای گذشته نیز با دو تن نمایندگان دروزی پارلمان، و همچنین وزیر دروزی کابینه اَیوب قَرا گفتگو کرد. ولی تصور می رود که راه حلی برای پاسخگویی به خواسته های دروزیان یافت نشد.

دروزی ها خواهان باطل کردن کامل این قانون هستند. شمار دروزی ها در اسرائیل ۱۲۰ هزار نفر است. شمار کل عرب زبانان کشور یک میلیون و چهارصد هزار نفر می باشد که ۲۱ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

یک دیدگاه

  1. دروزی ها خواهان باطل کردن کامل این قانون هستند. شمار دروزی ها در اسرائیل ۱۲۰ هزار نفر است. شمار کل عرب زبانان کشور یک میلیون و چهارصد هزار نفر می باشد که ۲۱ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

Comments are closed.