گفتگو با شهرام همایون درتلویزیون «کانال یک»
تاریخ برنامه: دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰