دیلی اکسپرس: خشم ایرانیان از حکومت افزایش یافته و در حال گسترش است

مجله دیلی اکسپرس با انتشار مطلبی در مورد اعتراض های اخیر کارگران- معلمان و دیگر اقشار مردم ایران می نویسد: خشم ایرانیان افزایش یافته و در حال گسترش است.

دیلی اکسپرس در مطلب خود آورده است: کارگران خشمگین  و به جوش آمده فولاد اهواز به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه می‌دهند و رژیم بی رحم ایران را به چالش می‌کشند.

دیلی اکسپرس در ادامه مطلب خود می نویسد: کارگران فولاد در شهر اهواز در استان نفت خیز خوزستان به اعتصاب خود علیه دولت روحانی ادامه می‌دهند.

دیلی اکسپرس در گزارش خود آورده است:ایرانیان خشمگین و سرخورده از جمهوری اسلامی خواهان حقوق معوقه خود که ماه‌هاست پرداخت نشده هستند.

کارگران  همچنین خواهان بهبود شرایط کار و سایر حقوق اولیه خود هستند.

کارگران فولاد ملی اهواز ماه‌هاست که حقوق دریافت نکرده اند و در هفته های اخیر به صورت گسترده و هر روزه در خیابان های شهر اهواز دست به اعتراض و تظاهرات زده اندو

در چند روز گذشته نیز از طرف حکومت اسلامی چند تن از کارگران معترض دستگیر شدند.

از سوی دیگر معلمین و بازنشستگان نیز دست به اعتراض زده اند.

دیلی اکسپرس مینویسد: خشم ایرانیان افزایش یافته و در حال گسترش است