رئیسی از وعدۀ پیشین عقب نشینی کرد: «بخشی از یک میلیون مسکن را دولت و بقیه آن را خود مردم و شرکت ها می سازند» 

آخوند ابراهیم رئیسی که به شیوۀ محمود احمدی نژاد وعده داده بود که دولت او در یک سال آینده یک میلیون واحد مسکونی جدید ایجاد خواهد کرد، اکنون می گوید که منظورش آن نبوده که همه این یک میلیون از جانب دولت او ساخته شود، بلکه بخش خصوصی را نیز به حساب آورده بود.

معاون اول رئیس جمهوری نیز ادعا کرده بود که در چهار سال دوران نخستین ریاست جمهوری رئیسی، او هر سال یک میلیون واحد خانه خواهد ساخت و مجموعا چهار میلیون واحد مسکونی تحویل مردم خواهد داد.

کارشناسان گفته بودند که انجام چنین وعده و وعیدی در شرائط کنونی ایران جزو محالات است، زیرا بودجه هایی می طلبد که دولت حتی یک صدم آن را هم در اختیار ندارد و در اوج بحران بی پولی حکومت، که هر روز شدیدتر می شود، چنین وعده ای به هیچ وجه نمی تواند عملی باشد.

دولت محمود احمدی نژاد نیز چنین وعده ای به مردم داده بود و در اوج درآمدهای کلان نفتی، گفته بود که یک میلیون مسکن برای مردم احداث خواهد شد. او برای انجام این پروژه نهادی به نام “مسکن مهر” برپا ساخت که کارنامه آن بسیار ضعیف و شکست خورده بوده است.

آگاهان یادآوری می کنند که در دوران احمدی نژاد، ایران نهصد میلیارد دلار درآمد نفت داشت، ولی در دولت های کنونی ایران، از هنگام برقراری تحریم های آمریکایی این درآمده به زیر یک دهم و حتی کمتر سقوط کرده و در شرایطی که دولت، حتی پول تامین مایحتاج روزانه را ندارد قول احداث یک میلیون واحد مسکونی می دهد.

آخوند رئیسی، در واکنش به این واقعیات تلخ، در مصاحبه تلویزیونی شب گذشته توضیح داد که منظور آن  نبوده که همه این یک میلیون مسکن توسط دولت ساخته شود  بلکه قرار است شرکت های خصوصی و انبوه سازان و خود مردم نیز در اجرای این پروژه کوشا باشند.

رئیس جمهوری جدید گفت که با تصویب قانونی در مجلس در این زمینه، بخشی از واحدهای مسکونی را دولت خواهد ساخت و بخش دیگری از ساختمان های کهنه با همت خود مردم نوسازی خواهد شد و همچنین شرکت های ساختمانی و انبوه سازان نیز  هزار واحد مسکونی برپا خواهند کرد.

تصحیح وعده های رئیسی با این شیوه، نشان می دهد که در واقع، در دولت او نیز گره ای از مشکل کمبود مسکن باز نخواهد شد، زیرا همه روندهایی که او قول داد، در دولت های پیشین نیز مطرح بوده و مشکل کمبود مسکن در ایران روز به روز وخیم تر شده و به حد پشت بام خوابی و زیر پله خوابی و خیابان خوابی و حتی خواب در اتومبیل رسیده است.

رئیسی در ادامه مصاحبه تلویزیونی ابراز اطمینان کرد که وعده مسکن از جانب وی، با مشارکت گسترده مردم، به خوبی عملی خواهد شد.