رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره بحران اقتصادی: هر هفته ده ها شرکت بزرگ بسته می شود و افراد بیکار می گردند

رئیس اتاق بازرگانی، مسعود خوانساری

خبرگزاری مهر در تهران، در یک گزارش کوتاه، بخش دیگری از بحران اقتصادی وخیمی را که گریبانگیر حکومت اسلامی ایران شده است، آشکار ساخت.

محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری شعار می داد که تحریم های آمریکایی و جهانی هیچ غلطی نمی تواند بکند، ولی اکنون خبرگزاری مهر می نویسد تقریبا هر هفته، بین ده تا پنجاه شرکت در ایران تعطیل می شود که علت آن نبود کار و کسب است.

تعطیلی شرکت ها، به اقتصاد و رشد ایران آسیب شدیدی می رساند، و ابعاد بیکاری را گسترش می دهد. هنگامی که کارمندان حقوقی ندارند و پولی در دستشان نیست، طبعا میزان خرید آن ها نیز کاهش می یابد و درآمده تولید کنندگان و کاسبکاران پایین می آورد و کشور دچار رکود اقتصادی شدیدتری می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، مسعود خوانساری به خبرگزاری مهر گفت که تقریبا هفته ای نیست که بین ده شرکت تا پنجاه شرکت بزرگ در ایران تعطیل نشود. او افزوده گفت: در نتیجه این تعطیلی ها، تقریبا روزی نیست که صدها کارگر و کارمند بیکار نشوند.

مسعود خوانساری گفت که تنها در یک سال گذشته، از میان یک هزار و پانصد شرکت پیمانکاری در امور نفت، بیش از نیمی از آن ها تعطیل شده است.

در گزارش هفته پیش رادیو پیام اسرائیل آمده بود که بسیاری از پیمانکاران راه و ساختمان و یا امور دیگر سازندگی در ایران، بیش از یک سال است که پول خود را بابت پروژه های که انجام آن دو سال پیش و حتی قبل از آن به پایان رسیده، دریافت نکرده اند.

در مواردی، دولت پیشنهاد کرده که به جای پرداخت پول، به طلبکاران خود زمین اعطا کند. ولی این کار نیز با مشکلات عدیده بوروکراسی روبرو گردیده و هیچ یک از کارمندان یا روسای آن ها حاضر نیستند در شرایط حساس و سرنوشت ساز کنونی، پای چنین تصمیمی را امضا کنند که مبادا در آینده مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.