رئیس زندان ها: «رفتار برخی زندانبانان با زندانیان حتی از پدر و مادر هم مهربانتر است!!»

رئیس سازمان زندان ها در ایران، محمد مهدی حاج محمدی     ادعا کرد که در زندان های حکومت اسلامی ایران بعضی از زندانبانان، حتی ار پدر و مادر نیز در رفتار با زندانیان مهربانتر هستند. او این سخنان را در رابطه با فیلم هایی که اخیرا از رفتار وحشیانه زندانبانان علیه زندانیان سیاسی انتشار یافت گفت که زندان باشگاه فرهیختگان نیست که توقع زیاد داشته باشند.

در فیلم هایی که از وضع زندان اوین و شیوه رفتار با زندانیان سیاسی انتشار یافته، نمونه هایی از رفتار ستمگرانه زندانبانان با زندانیان دیده می شود که با اعتراض های گسترده داخلی و خارجی روبرو شد.

در این فیلم ها دیده می شود که زندانیان سیاسی از هوش رفته را روی پله ها می کشانند که به داخل بازداشتگاه ببرند. همچنین دیده می شود که یک زندانی دست بسته توسط چندین زندانبان مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. در یک فیلم محمد نوری زاد دیده می شود که از سر او خون جاری است و دو زندانبان او را از طرفین گرفته اند که فرار نکند.

حاج مهدی که پیشتر رفتار زندانبانان در فیلم های انتشار یافته را مورد انتقاد قرار داده و آن ها را نادرست خوانده بود، اکنون در پیام توییتری تازه ای که انتشار داده می نویسد: «برخی زندانبانان از پدر و مادر زندانیان هم با آن ها مهربانتر هستند».

او نوشت:  «اتفاقات اخیر نباید ارزش رندانبانانی را که  خود را نیز برای مراقبت از تبهکاران زندانی کرده اند، بکاهد».

رئیس کل زندان ها در پایان این پیام توییتری نوشت: «زندان محفل و یا مجلس فرهیختگان نیست!»

حاج محمدی هفته پیش، به دنبال فیلم های تکان دهنده ای که از بدرفتاری زندانبانان در اوین در رسانه های گروهی انتشار یافته بود نوشت: «من مسئولیت کامل این اقدامات غیرقابل قبول را می پذیرم و مانع از ادامه و تکرار آن خواهم شد».

رئیس کل زندان ها اکنون در پیام جدید خود می نویسد: «من از خدا، از رهبر معظم انقلاب اسلامی و از همه زندانبانان در این رابطه عذرخواهی می کنم».

او در پیام جدید خود  به ظلم و ستمی که بر زندانیان سیاسی وارد آمده و می آید اشاره ای نکرد.

شماری از زندانیان سیاسی پیشین در واکنش به فیلم های انتشار یافته گفتند که آن چه دیده شده، از زندان های تهران و قزل حصار بوده و این در صورتی که در زندان های شهرستان ها، اوضاع صد پله بدتر و ستمکاری ها هزار پله بیشتر است.

گفتنی است که از هنگام افشای این فیلم ها، هیچیک از زندانبانان و یا مسؤولان زندان ها بازداشت نشد و مورد پیگرد قرار نگرفت.

گفته می شود که حکومت، حتی از انتشار این فیلم ها خرسند است، زیرا دیدن این وحشیگری زندانبانان، می تواند ناراضی های کشور را بترساند و تلاشگران سیاسی را نیز از ادامه فعالیت ضد رژیم بهراساند.