رئیس سازمان برنامه و بودجه: «رها شدن از وابستگی به درآمد نفت، گام های جدی اقتصادی می طلبد»

در واکنش به  دستور العمل خامنه ای که گفته بود “تحول این است که بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم”،  محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: راه رسیدن به این هدف گفت: «قطع وابستگی به نفت تنها سه راه دارد که یکی حذف یارانه ها، دیگری گرفتن مالیات واقعی از صاحبان درآمد و سومی فروش اموال دولتی است».

رئیس سازمان برنامه و بودجه روحانی در ادامه افزود: بحث قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بحثی قدیمی است و با توجه به ساختار اقتصادی ایران دست یافتن به آن ساده نیست.

نوبخت گفت: امکانات جدا کردن بند ناف اقتصاد از درآمدهای نفتی به سادگی عملی نیستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: «برای مصارف و هزینه‌ها باید از این درآمد‌ها استفاده کرد. وقتی درآمد‌ها تکافوی همه هزینه‌ها را نمی‌کند باید دارایی‌هایی “نفت و اوراق” فروخته شود و به درآمد‌ها اضافه تا امورات کشور بگذرد».

گفتنی است که رژیم ایران، از روز نخستین که قدرت را به دست گرفت، از لزوم ایجاد عدم وابستگی به درآمد نفت سخن گفت. ولی نه تنها این هدف تامین نگردید، بلکه هر سال، بر وابستگی رژیم به درآمد نفت برای تامین هزینه های خود افزوده شد.

حسن روحانی نیز در جلسه هیأت دولت بار دیگر از بورس حمایت کرد و با اعلام برنامه عرضه ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق ، گفت: به جز بخش مالیات و درآمدهای این محل ، فروش سهام نیز فعال خواهد بود و تمام بخش‌های دولتی باید اقدام به عرضه سهام کنند تا بورس تقویت شود.

روحانی در سخنانی گفت که باید به جای چاپ اسکناس، نقدینگی موجود در دست مردم را برای تامین کسری بودجه جلب کرد. دولت روحانی در ماه های اخیر برای کاهش نقدینگی در کشور و جذب پول های کلانی که در دست مردم است، به فروش اموال دولتی پرداخته و همزمان موجب رونق مصنوعی بازار بورس شده است.

دولت روحانی تقاضای قرض از مردم را نیز در دستور کار قرار داده و همچنین با ایجاد بازار مصنوعی برای نام نویسی خرید اتومبیل و شیوه های دیگر، می کوشد باقیمانده پولی را که در دست مردم است، وارد خزانه دولت کند تا شاید بتواند از میزان کسری بودجه کنونی بکاهد.

کارشناسان اقتصادی می گویند که دو سوم از کل بودجه دولت روحانی فاقد پوشش مالی می باشد و اگر دولت به شیوه هایی برای جذب اسکناس های موجود در دست مردم نپردازد، چاره ای جز چاپ اسکناس نخواهد داشت که آن خود عامل اصلی تورم مالی محسوب می شود.