رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس شین بت در خان یونس

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل: در حال تعمیق دستاوردها در شمال نوار غزه، در جنوب و عمق زمین هستیم.

رئیس شین بت: «خوشحالم که اینجا در خیابان های خان یونس هم ماموران و هم رزمندگان ما را که با شما همکاری می کنند ملاقات می کنم. هیچ نیرویی نمی تواند در برابر این ترکیب بایستد.

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس شین بت به ارزیابی وضعیت امروز (دوشنبه) در نوار غزه با فرماندهی جنوب، فرمانده لشکر ۹۸ و فرمانده تیپ کماندویی پرداختند.