رزمایش مشترک نیروهای دریایی اسرائیل، یونان و رومانی برای نجات افراد در دریای مدیترانه

 

نیروی دریایی اسرائیل در رزمایش مشترکی با نیروهای دریایی یونان و رومانی شرکت کرد که هدف از آن، تمرین رویارویی با وقوع رویدادهای ناگهانی در دریای مدیترانه می باشد.

در این رزمایش، نیروهای دریایی سه کشور حالتی را تمرین کردند که به موجب آن، به دنبال وقوع حوادث ناگوار در دریا، باید به نجات افراد پرداخت.

اسرائیل تا کنون چند بار در سال های اخیر در رزمایش های مشترک با نیروهای دریایی چندین کشور شرکت کرده که جنبه جنگی داشته، ولی این بار سخن از کمک رسانی انسانی است.

در جریان رزمایش، گردآوری و نجات افرادی که به دریا افتاده اند تمرین شد. یونان و رومانی از اسرائیل انتظار دارند که نجات یافتگان را به سرعت به بیمارستان های خود منتقل سازد و آن ها را مورد درمان قرار دهد.