برنامه افق نو، صدای آمریکا، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷

میهمانان برنامه: آقایان منشه امیر و الکس وطن‌خواه