یک دیدگاه

  1. درود بر اسراییل، شادی راستین مردم ایران هنگامی است که این رژیم ضدبشری آخوندی که دستانش تا مفرغ به خون بیگناهان ایران وجهان آلوده است از بین برود وجای آنرا رژیمی مردمی وآزادی خواه ومتمدن مانند انگلستان وآمریکا و..بگیرد ،که مردم ایران بتوانند درکنار همه مردم جهان با صلح وشادی وآزادی زندگی کنند و با همه جهان تعامل دوستانه ومهربانانه داشته باشند .این رقص ها وشادی ها که در اینروزها در جای جای ایران می بینیم ،نه از روی خوشی وفراغ بال واقعی است ((( که در دل مردم بغضی فروخورده از این رژیم خونخوار آخوندی وجود دارد))) بلکه فقط برای مخالفت با رژیم آخوندی ودر واقع* نوعی اعتراض است* که مردم در مقابل همه ستمهای چهل ساله این رژیم جلاد آخوندی از خود نشان میدهند تا اندکی از خشم رژیم سرکوبگر دلشان خنک شود .به امید نابودی این رژیم تروریستی آخوندی هر چه زودتر ،جاوید اسراییل وپاینده ایران

Comments are closed.