روحانی: «به رفتار قلدرمآبانه آمریکا پاسخ قاطع می دهیم». ولی آشنایان امور می پرسند: «چه پاسخی؟»

با به کار افتادن مکانیسم ماشه، حسن روحانی به شدت به خشم درآمد و با لحن تهدید آمیزی گفت: «اگر آمریکا قلدری کند، با پاسخ قاطع حکومت اسلامی یاران روبرو خواهد شد». رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره دو واژه “قلدری” و “پاسخ قاطع توضیح مشروحی نداد، ولی گفت: «جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از منافع خود دفاع خواهد کرد».

این واکنش هشدارگونه روحانی در حالی منتشر می شود که او در سخنان روز گذشته خود (یکشنبه) ادعا کرده بود که ایالات متحده در یک ظرف یک ماه سه شکست دردناک را متحمل شده که آخرین آن ها تنها ماندن در به کار اندازی مکانیسم ماشه می باشد. روز آدینه نیز روحانی به مردم ایران وعده داده بود که روز یکشنبه، یعنی در زمانی که قرار است ایالات متحده مکانیسم ماشه را فعال کند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.

رژیم ایران ادعا می کند که با توجه به مخالفت شدید روسیه و چین با راه اندازی مکانیسم ماشه، و همچنین خودداری سه دولت ارشد اروپایی از همکاری با ایالات متحده، دولت واشنگتن نخواهد توانست مکانیسم ماشه را به کار اندازد و در این تلاش شکست خواهد خورد.

روحانی از آن کشورها به خاطر ایستادگی در برابر ایالات متحده سپاسگزاری کرد و رفتار آمریکا را “غیرقانونی و قلدرمآبانه” نامید.

علیرغم این سخنان روحانی، برخی سیاستمداران حکومتی در ایران ارزیابی می کنند که در نهایت امر، کشورهای اروپایی نیز ناچار به همکاری با ایالات متحده علیه رژیم ایران خواهند شد، زیرا تحریم های ؛آمریکایی منافع آن ها را نیز به خطر می اندازد.

روحانی در سخنان دیروز خود از جمله گفت: «ما بارها تذکر داده ایم که آمریکا راه دیگری ندارد جز آن که به خواست و منافع ملت ایران احترام گذارد».

آگاهان می گویند که اکثریت بزرگ مردم ایران با ادامه برنامه های موشکی و اتمی رژیم مخالفند و خواستار انتقال این بودجه در امور رفاهی مردم و متوقف ساختن فقر و گرسنگی می باشد.

با آن که روحانی در سخنان امروز خود گفت که رژیم ایران در برابر آن چه که “قلدری آمریکا” نامید، “پاسخ قاطع” خواهد داد، مشخص نیست که از دست حکومت برای خنثی کردن راه اندازی مکانیسم ماشه، چه کاری بر می آید.

این گونه تهدیدها بارها از زبان سران حکومت ایران علیه ایالات متحد شنیده شده است.